STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
SAMORZĄD SZKOLNY

Przewodniczący szkoły

Patryk Malczyk - klasa 5a

Zastępca przewodniczącego

Igor Bera - klasa 5b

Sekretarz

Oliwia Kozik - klasa 4c
[Dyrekcja]

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Opiekunami Samorządu Szkolnego są Pani Agnieszka Kwasek i Pani Ania Rynkowska, pełniąca także funkcję Rzecznika Praw Ucznia.
[Dyrekcja]

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

I. Postanowienia ogólne .


1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin SU i Ordynacja Wyborcza. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi opinii we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:
a) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, stawianymi wymaganiami,
b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
c) prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
e) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.


II. Organy Samorządu Uczniowskiego.


1. Organami Samorządu są:
a. Przewodniczący Samorządu i jego zastępca.
b. Rada Samorządu.
c. Sekcje doraĽne Samorządu.
d. Zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne).
- Kadencja Rady Samorządu trwa dwa lata.
- Wybory uzupełniające do Rady Samorządu odbywają się rokrocznie w listopadzie lub grudniu.
- Rada Samorządu zobowiązana jest co najmniej dwa razy w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na Radach Pedagogicznych, podsumowujących pracę szkoły w pierwszym i drugim semestrze. A. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
? Reprezentuje Samorząd wobec Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
? Kieruje pracą Samorządu.
? Organizuje współdziałanie z samorządami klasowymi.
? Zwołuje i prowadzi zebrania.
B. Rada Samorządu:
- Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
- Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.
- Przedstawiciele Rady SU mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i zebraniach Rady Rodziców.
- Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny oraz czuwa nad terminowością realizacji.
- Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały.
- Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących praw uczniów.
- Ma prawo do wydawania opinii w sprawie ucznia odwołującego się do Dyrektora od statutowej kary.
- Rada SU przedstawia w formie pisemnej wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi w sytuacji, gdy Rada Pedagogiczna:
. wystąpi z wnioskiem do organu sprawującego nadzór o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela bądĽ odwołanie Dyrektora z pełnionej funkcji,
.?? wystąpi z wnioskiem do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.
- Samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
- Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez.
- Członkowie Rady reprezentują szkołę na zewnątrz.
- Prowadzi gablotę w celu informowania uczniów o swej działalności.
- Rada ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
- Rada Samorządu składa się z 6 osób: przewodniczący, zastępca i czterech członków.
- Zebrania Rady zwołuje przewodniczący lub opiekunowie w zależności od potrzeb.
- Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
- Członkostwa w Radzie Samorządu mogą być pozbawieni uczniowie, którzy:
. Nie przestrzegają regulaminu szkolnego i lekceważą podstawowe obowiązki ucznia.
. Uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności Samorządu.
. Nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady.
- Odwołania członka Rady SU dokonują pozostali członkowie Rady SU bezwzględną większością głosów.
- W miejsce odwołanego członka może wejść następna osoba z listy, która jako pierwsza w wyborach nie dostała się do Rady SU, bądĽ osoba zgłaszająca indywidualnie chęć pracy w Radzie SU po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Opiekuna SU.
- Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.
C. Sekcje doraĽne Samorządu.
Do poszczególnych sekcji należą członkowie Rady SU, a także uczniowie chętni do pracy na rzecz szkoły, nie będący członkami Rady SU, których do współpracy werbuje Rada Samorządu.


III. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.


1. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego określa Ordynacja Wyborcza.
2. Każdy z kandydatów startujących w wyborach musi mieć zachowanie minimum dobre i na tydzień przed wyborami musi wykonać swój plakat wyborczy.


IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego.


1. Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:
. Z organizowanych imprez tj. sprzedaż biletów na dyskotekę, loteria fantowa, aukcje prac uczniów.
. Ze środków przekazanych przez sponsorów.
. Z dobrowolnych składek uczniów.
. Ze zbiórki surowców wtórnych.
2. Samorząd uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.


V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.


1. Dokumentację Samorządu tworzą:
. Regulamin Samorządu.
. Ordynacja Wyborcza.
. Semestralne plany pracy SU.
. Kronika Samorządu.


VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.


1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
. Kieruje całokształtem prac Samorządu, czuwa nad prawidłowym jego działaniem i udziela pomocy uczniom w realizacji zadań.
. Reprezentuje Samorząd przed organami szkoły.
. Informuje młodzież o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących praw uczniów.
. Wspólnie z pedagogiem szkolnym rozwiązuje sprawy sporne dotyczące konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami i nauczycielami.
. Może zostać odwołany przez Dyrektora szkoły na wniosek Rady SU lub przez złożenie osobistej rezygnacji z pełnionej funkcji. (następują wtedy wybory nowego opiekuna SU, spośród trzech nauczycieli - kandydatów, wskazanych przez Dyrektora Szkoły. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły)
. Na wniosek Opiekuna SU Dyrektor szkoły powołuje drugiego Opiekuna SU, który współpracuje z Opiekunem "właściwym" i pomaga w pracach i działaniach SU, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii rady SU.


VII. Postanowienia końcowe Samorządu Uczniowskiego.


1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
3. Regulamin SU będzie zatwierdzony w głosowaniu jawnym Rady SU większością głosów.
4. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.


[Dyrekcja]

REGULAMIN PRZYWILEJU "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

"Szczęśliwy numerek"


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone