STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń Szkoły Podstawowej ma prawo do:1. nauki zorganizowanej zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz bezpiecznego odpoczynku w czasie przerw,
2. rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w lekcjach oraz różnego typu zajęciach pozalekcyjnych,
3. poznania programu nauczania danego przedmiotu oraz celu lekcji,
4. zadawania nauczycielowi pytań w sytuacji trudności napotkanych w trakcie lekcji lub dotyczących zadania domowego,
5. poznania norm wymagań i zasad oceniania z poszczególnych przedmiotów,
6. sprawiedliwości i jawności oceniania oraz do zgłoszenia chęci poprawy oceny,
7. najwyżej 2 pisemnych prac klasowych w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 w ciągu dnia,
8. określenia terminu i zakresu pisemnych sprawdzianów wiadomości, zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem,
9. poprawy oceny niedostatecznej zgodnie z kryteriami przyjętymi w WSO
10. zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji z przedmiotu odpowiednio :
10.1. dwa razy w ciągu okresu, jeśli dany przedmiot wypada dwa lub więcej razy w tygodniu,
10.2. raz w tygodniu, jeśli dany przedmiot wypada raz w tygodniu,
11. niestawiania ocen niedostatecznych 13-tego dnia każdego miesiąca,
12. korzystania z przywileju "szczęśliwego numerka" losowanego każdego dnia przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego,
13. zapoznania z kryteriami oceny zachowania oraz wystąpienia przez wychowawcę klasy do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie oceny z zachowania,
14. czynnego udziału w życiu szkoły oraz klasy,
15. wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji do Samorządu Uczniowskiego oraz wybrania spośród grona nauczycielskiego opiekuna Samorządu ,
16. reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
17. udziału w imprezach i uroczystościach ogólnoszkolnych oraz wewnątrzklasowych
18. nie dłuższego niż dwa tygodnie, okresu adaptacyjnego (tj. bez stawiania ocen niedostatecznych) dla uczniów klas I,
19. tygodniowego "okresu ochronnego" (tzn. bez pytania i na uzupełnienie zaległości) w przypadku usprawiedliwionej, tygodniowej lub dłuższej nieobecności w szkole,
20. opieki wychowawczej, korzystania z pomocy i poradnictwa pedagogiczno - psychologicznego oraz ochrony przed wszelkim przejawami przemocy fizycznej i psychicznej,
21. swobody wyrażania myśli i przekonań, bez naruszania godności innych osób,
22. wolności sumienia i wyznania oraz udziału w lekcjach religii zgodnie z decyzją rodziców,
23. korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki pod opieką nauczyciela.Obowiązkiem ucznia Szkoły Podstawowej jest:1. systematycznie i punktualnie uczęszczać na wszystkie zajęcia edukacyjne,
2. być przygotowanym do poszczególnych lekcji (starannie odrobione zadanie domowe, przynoszenie potrzebnych zeszytów, podręczników, przyborów),
3. brać aktywny udział w lekcji oraz przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć,
4. starannie i systematycznie prowadzić zeszyty przedmiotowe oraz Zeszyt Ucznia,
5. uzupełniać braki w nauce wynikające z nieobecności w szkole,
6. dostarczać wychowawcy usprawiedliwienia swoich nieobecności w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły, w formie:
6.1. zaświadczenia lekarskiego,
6.2. oświadczenia rodziców lub prawnego opiekuna o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
7. dbać o honor i dobre imię szkoły oraz szanować jej tradycje,
8. okazywać szacunek i przestrzegać zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
9. szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka,
10. dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i kolegów;
11. podczas akademii i innych uroczystości nosić strój galowy( biało-czarny lub biało -granatowy).
12.Niedopuszczalne jest na terenie szkoły i poza nią:
12.1. palenie tytoniu,
12.2. picie alkoholu,
12.3. używanie narkotyków
12.4. noszenie niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia,
12.5. korzystanie z telefonów komórkowych.
13. w trosce o dobro własne i kolegów, zgłaszać osobom dorosłym wszelkie przejawy nietolerancji, przemocy fizycznej i psychicznej,
14. pomagać - w miarę swoich możliwości - osobom krzywdzonym, słabszym lub potrzebującym pomocy,
15. dbać o mienie szkolne i naprawiać wyrządzone szkody materialne,
16. szanować symbole narodowe, szkolne oraz religijne,
17. dbać o porządek i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,
18. nosić zmienne (lekkie, sportowe) obuwie w okresie zarządzonym przez dyrekcję,
19. dbać o schludny i estetyczny wygląd; niedopuszczalne jest noszenie:
19.1. ekstrawaganckich fryzur oraz farbowanie włosów,
19.2. rażącego, wyzywającego makijażu,
19.3. ubioru odsłaniającego brzuch i intymne części ciała,
19.4. kolczyków w innych - oprócz uszu - częściach ciała,
19.5. kilku kolczyków w uchu,
19.6. nakryć głowy w budynku szkolnym (zarówno w czasie przerw jak i zajęć lekcyjnych).
20. przebywać na terenie szkoły do momentu zakończenia zajęć lekcyjnych; niedopuszczalne jest:
20.1. opuszczanie terenu szkoły podczas przerw oraz zajęć lekcyjnych; (zwolnienia ze szkoły może udzielić dyrektor lub wychowawca na pisemną prośbę rodzica)
21. podporządkować się poleceniom nauczycieli, innych pracowników szkoły, rozporządzeniom dyrektora szkoły oraz postanowieniom zawartym w Statucie.


[Dyrekcja]

Uczniowska internetowa kancelaria prawna

Karta praw ucznia


[Dyrekcja]

Prawa ucznia

Prawa ucznia w szkole. Podstawowymi prawami ucznia, wynikającymi z podstawowych praw człowieka zapisanych w Konstytucji RP są:
- prawo do nauki,
- prawo do wychowania w rodzinie,
- prawo do wychowania bez przemocy,
- prawo do informacji,
- prawo do swobody myśli, sumienia religii,
- prawo do swobody wypowiedzi.

Natomiast prawami ściśle wynikającymi z obowiązku szkolnego i z nim związanymi są prawo do:
a) zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
b) zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
c) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
e) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
f) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz
g) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
h) odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
i) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
j) korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,
k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,
l) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.
Prawa i obowiązki ucznia zawarte w Statucie szkoły są nadal aktualne. Podane powyżej prawa są tylko jako informacja co jeszcze uczeń może oczekiwać od szkoły a czego nie wolno mu robić.


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEśLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone