STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
wyszukiwarka

[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Menu przedmiotowe

[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 10.01.2019 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 10.01.2019: Marcin Szkutnik]

Podstawa prawna BIP

* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej jest jednostką prowadzoną przez Gminę Katowice.
* Organem nadzworującym jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
* Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty) i Kartę Nauczyciela.
* Szkoła posiada Statut Szkoły. Dostępny w DOKUMENTY SZKOLNE.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Inspektor Ochrony Danych

Pan MICHAŁ KACZOROWSKI został powołany na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

iod@jednostki.cuw.katowice.pl

tel. 32-6061323


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 02.04.2019 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 02.04.2019: Marcin Szkutnik]

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Marii Konopnickiej

ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698


NIP: 954-278-11-22
Regon: 368021586

adres mailowy szkoły
sekretariat_sp54@wp.eu

adres www szkoły
http://www.sp54.katowice.pl/

adres www szkolnej strony BIP
http://www.sp54.katowice.pl/podstrony/bip.html


adres www szkolnej strony BIP na UM Katowice
http://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/Jednostki_det.aspx?idr=6219&menu=631


adres www szkolnej strony BIP na bip.gov.pl
https://www.bip.gov.pl/subjects/38368,Szko%C5%82a+Podstawowa+nr+54+im.+Marii+Konopnickiej.html8


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 12.02.2018 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 12.02.2018: Marcin Szkutnik]

Status prawny

* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej jest jednostką prowadzoną przez Gminę Katowice.
* Organem nadzworującym jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
* Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty) i Kartę Nauczyciela.
* Szkoła posiada Statut Szkoły. Dostępny w DOKUMENTY SZKOLNE.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Organy szkoły

* Dyrektor Szkoły.
* Rada Pedagogiczna.
* Rada Rodziców.
* Samorząd Uczniowski.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Struktura Własnościowa

Szkoła jest jednostką samorządu terytorialnego, jest własnością gminy Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Przedmiot Działania i Kompetencje

* Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
* Zatwierdza Statut Szkoły i plan pracy.
* Zatwierdza regulaminy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Wewnątrzszkolnego Systemu Wychowania.
* Realizuje podstawę programową.
* Uchwala i opiniuje szkolny zestaw programów naucznia i podręczników.
* Zatwierdza oceny uczniów.
* Podejmuje i zatwierdza uchwały.
* Ustala program rozwoju szkoły.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Kierownictwo i Pracownicy Szkoły

* Dyrektor Szkoły mgr Aleksander Panek.
* v-ce Dyrektor Szkoły mgr Edyta Wójcik
* Kompetencje dyektora i v-ce dyrektora Szkoły określa Karta Nauczyciela.
* Kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Ucznoiwskiego zawarte są w Statucie Szkoły Rozdział III .


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Majątek Szkoły

* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej prowadzi gospodarke finansowa na zasadach jednostki budżetowej, rozliczajacej sie z budzetem miasta Katowice.
* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.
* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Rejestr, Ewidencje i Archiwa Szkoły

* Księga inwentarzowa.
* Rejestr pracowników.
* Ewidencja akt osobowych pracowników.
* Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
* Księga zastępstw.
* Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
* Księga uczniów.
* Księga druków ścisłego zarachowania.
* Ewidencja dokumentacji szkolnej.
* Rejestr utraconych legitymacji szkolnych i pracowniczych.
* Rejestr korespondencji.
* Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
* Archiwum dokumentacji szkoły.*Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

* Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
* Korespondencję można kierować również drogą pocztową lub elektroniczną.
* Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
* Godziny urzędowania sekretariatu:730 - 1530.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54
IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH
Lp. Nazwa przedmiotu Ilość Uwagi/stan techniczny cena
------ ------ ------ ------ ------


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Dokumenty

Regulamin zapomóg zdrowotnych


Oświadczenie o wysokości dochodu - załącznik do zapomogi zdrowotnej


Podanie o zapomogę zdrowotną z art.72
Karty Nauczyciela


Regulamin świadczeń socjalnychZałącznik 1
Wniosek o dofinansowanie do świadczenia socjalnego wraz z oświadczeniem


Załącznik 2
Wysokość dopłat do różnych form wypoczynku dla uprawnionych oraz dzieci i młodzieży osób uprawnionych


Załącznik 3
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej


Załącznik 4
Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej


Załącznik 5
Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe
Statut szkołyedukacja wczesnoszkolna


chemia


informatyka - szkoła podstawowa


informatyka - gimnazjum


matematyka - szkoła podstawowa - klasa 4


matematyka - szkoła podstawowa - klasa 7


matematyka - gimnazjum - klasa 2


matematyka - gimnazjum - klasa 3


geografia


fizyka


biologia - szkoła podstawowa


biologia - gimnazjum


technika - gimnazjum


technika - gimnazjum


język angielski - szkoła podstawowa - klasa 1


język angielski - szkoła podstawowa


język angielski - gimnazjum


język niemiecki


język polski


historia


wiedza o społeczeństwie


muzyka


plastyka


zajęcia artystyczne - plastyczne


religia


wychowanie fizyczne


edukacja dla bezpieczeństwa


zajęcia artystyczne - tańce[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Kontrole zewnętrzne

Lp. data kontroli / opis czego dotyczyła kontrola
1 03.07.2013 - Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - brak uwag.
2 17.03.2014 - ocena realizacji programu "Trzymaj formę" - brak uwag.
3 03.07.2014 - Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - brak uwag.
4 10.12.2014 - Ocena pracy Dyrektora.
5 15.12.2014 - Ocena pracy Dyrektora.
6 12.01.2015 - Ocena stanu sanitarnego dotyczy stołówki szkolnej - brak uwag.
7 11.02.2015 - Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - brak uwag.
8 17.02.2015 - Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć, oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostepnej - brak uwag.
9 09.04.2015 - Skuteczność nadzoru oraz procedur postępowania przy realizowaniu remontów w jednostkach oświatowych miasta Katowice- brak uwag.
10 08.05.2015 - Ocena stanu sanitarnego. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach. Kontrola w związku z trwającą na terenie miasta Katowice akcją odszczurzania - brak uwag.
11 03.09.2015 - Przygotowanie szkoły do roku szkolnego 2015/2016. Kontrola dokumentacji i obiektu szkoły - brak uwag.
12 16.11.2015 - Kontrola sprawdzająca zalecenia decyzji PPIS z dnia 19.05.2015. pkt 1 wykonano.
13 15.02.2016 - Kontrola akcji "Zima w mieście" - brak uwag.
14 22.03.2016 - Ocena realizacji programu Smaki życia czyli debata o dopalaczach - brak uwag.
15 05.07.2016 - Formy wypoczynku letniego uczniów. Frekwencja - brak uwag.
16 26.09.2016 - Kontrola wykonania remontu na klatkach schodowych oraz pierwszym piętrze - brak uwag.
17 20.10.2016 - Kontrola prowadzenia danych stanowiących podstawę naliczania subwencji ośmioletniej za lata 2013-2014 - brak uwag.
18 03.11.2016 - Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli frekwencji uczniów oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej - brak uwag.
19 14.11.2016 - Audyt oprogramowania Microsoft "Szkoła w chmurze" - brak uwag.
20 15.12.2016 - Kontrola gospodarki kasowej - brak uwag.
21 05.01.2017 - Ocena stanu sanitarno - higienicznego pomieszczeń kuchennych - brak uwag.
22 15.02.2017 - Rozmowa na temat przekształcenia Gimnazjum nr 16 w szkołę podstawową - brak uwag.
23 13.03.2017 - Ocena realizacji programu "Smak życia czyli debata o dopalaczach" - brak uwag.
24 16.03.2017 - Kontrola płacowa w zakresie prawidłowości, organziacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej - brak uwag.
25 21.04.2017 - Obserwacja przebiegu egzaminu gimnazjalnego w części z języka obcego nowożytnego - brak uwag.
26 21.09.2017 - Przeprowadzono OPPS stanu sanitarnego szkoły - brak uwag.
27 07.11.2017 - Obserwacja konkursu przedmiotowego z matematyki - brak uwag.
28 12.12.2017 - Kontrola interwencyjna pomieszczeń stołówki - brak uwag.
29 15.12.2017 - Kontrola organizacji pracy szkoły - brak uwag.
30 03.01.2018 - Kontrola stwierdzająca stan przygotowania obiektu do rozpoczęcia działalności - brak uwag.
31 13.02.2018 - Audyt dotyczący orzeczeń o kształceniu specjalnym (wpływ do jednostki) - brak uwag.
32 10.05.2018 - kontrola interwencyjna PSSE Katowice- brak uwag.
33 25.09.2018 - Kontrola sprawdzająca - W szkole przeprowadzana termomodernizacja
34 09.10.2018 - Kontrola ZUS o/Chorzów - brak uwag.
35 10.01.2019 - Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych.
36 05.02.2019 - Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 07.03.2019 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 07.03.2019: Marcin Szkutnik]

Redakcja BIP

Osoba odpowiedzialna za redakcję BIP w Szkole Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach


mgr Marcin Szkutnik

ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698


sekretariat_sp54@wp.eu


Osoba nadzorująca i przygotowująca materiały do umieszczenia na BIP:


mgr Aleksander Panek

ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698


sekretariat_sp54@wp.eu


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Wolne stanowiska pracy

Lp. wolne miejsce pracy na stanowisku
1 Samodzielny referent

>>>>szczegóły<<<<

09 luty 2018

Lista Kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Magdalena Dziedzic
Katowice.


12 luty 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach informuje, że podczas naboru na stanowisko samodzielnego referenta SP 54, wymagane dokumenty niezbędne do podjęcia pracy na w/w stanowisku złożyła Pani Magdalena Dziedzic z Katowic. Po rozmowie kwalifikacyjnej została wybrana i od lutego 2018 podjęła pracę jako samodzielny referent Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 12.02.2018 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 12.02.2018: Marcin Szkutnik]

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej nr 54 im Marii Konopnickiej Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

Zasób w podsystemie bezpieczeństwa: /Gimnazjum16Katowice/skrytka
- wygasa po zakończeniu roku szkolnego 2018-2019

Zasób w podsystemie bezpieczeństwa: /SP54Katowice/skrytka


"Elektroniczna Skrzynka Podawcza"


Jak zacząć?
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba zacząć od założenia Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrzynki kontaktowej): Rejestracja.


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


Akceptowane Formaty
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu. Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach:
doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 06.11.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 06.11.2017: Marcin Szkutnik]

Rejestr zmian

 • 18.09.2014
  dodanie podstawy prawnej BIP,
  przeprowadzenie zmian wizualnych BIP,
  dodanie menu przedmiotowego,
  dodanie redakcji oraz danych kontaktowych redakcji BIP,
  wprowadzenie rejestru zmian,
  wprowadzenie informacji kto i kiedy umieszcza dane na stronie BIP,
  wprowadzenie instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP,
  dodanie informacji dla kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
  ujednolicenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
  dodanie informacji z przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w jednostce,
 • 24.09.2014
  dodanie Godła Polski w prawym menu
 • 12.10.2014
  dodanie linku do strony BIP znajdującej się na stronie UM Katowice,
  dodanie linku do strony BIP znajdującej się na stronie bip.gov.pl,
 • 26.02.2015
  dodanie zakładki na BIP "Elektroniczna Skrzynka Podawcza",
  dodanie linku do strony ePUAP,
 • 02.03.2015
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 17.06.2015
  Zredagowanie treści poprzez dodanie adresu skrytki: "Elektroniczna Skrzynka Podawcza"
 • 07.09.2015
  Zredagowanie treści poprzez rozdzielenie PZO z plastyki i zajęć artystycznych - plastycznych
 • 09.09.2015
  Zredagowanie treści poprzez dodanie "Oświadczenie o wysokości dochodu - załącznik do zapomogi zdrowotnej"
 • 10.09.2015
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 01.03.2016
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 22.03.2016
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 05.07.2016
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 10.01.2017
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 24.05.2017
  Dodanie do "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" wykazu książek do zubytkowania
 • 30.05.2017
  Dodanie do "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" sprzętu elektronicznego
 • 08.06.2017
  Usunięcie z "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" wykazu książek do zubytkowania
 • 14.06.2017
  Usunięcie z "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" sprzętu elektronicznego
 • 23.06.2017
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 27.09.2017
  aktualizacja wykazu PZO z przedmiotów, zmiana nr NIP i REGON, zmiana nazwy szkoły, zmiana adresu mailowego szkoły
 • 28.09.2017
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 06.11.2017
  dodanie EPUAP szkoły podstawowej
 • 25.01.2018
  dodanie wolnego stanowiska pracy - samodzielny referent
 • 12.02.2018
  ogłoszenie wyników naboru na stanowisko "samodzielny referent"
 • 12.02.2018
  umieszczenie linku do strony szkoły na stronie www.bip.gov.pl
 • 14.02.2018
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 08.10.2018
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 10.01.2019
  Dodanie Inspektora Ochrony Danych
 • 07.03.2019
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 02.04.2019
  aktualizacja danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 02.04.2019 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 02.04.2019 : Marcin Szkutnik]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone