STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
wyszukiwarka

[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Menu przedmiotowe

[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Podstawa prawna BIP

W myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198) Rozdział 1 Artykuł 4 Punkt 5 nakłada na podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Celem powstania Biuletynu Informacji Publicznej jest utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.pl


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Marii Konopnickiej

ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698


NIP: 954-278-11-22
Regon: 368021586

adres mailowy szkoły
sekretariat_sp54@wp.eu

adres www szkoły
http://www.sp54.katowice.pl/

adres www szkolnej strony BIP
http://www.sp54.katowice.pl/podstrony/bip.html


adres www szkolnej strony BIP na UM Katowice
http://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/Jednostki_det.aspx?idr=6219&menu=631


adres www szkolnej strony BIP na bip.gov.pl
https://www.bip.gov.pl/subjects/38368,Szko%C5%82a+Podstawowa+nr+54+im.+Marii+Konopnickiej.html8


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 12.02.2018 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 12.02.2018: Marcin Szkutnik]

Status prawny

* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej jest jednostką prowadzoną przez Gminę Katowice.
* Organem nadzworującym jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
* Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty) i Kartę Nauczyciela.
* Szkoła posiada Statut Szkoły. Dostępny w DOKUMENTY SZKOLNE.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Organy szkoły

* Dyrektor Szkoły.
* Rada Pedagogiczna.
* Rada Rodziców.
* Samorząd Uczniowski.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Struktura Własnościowa

Szkoła jest jednostką samorządu terytorialnego, jest własnością gminy Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Przedmiot Działania i Kompetencje

* Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
* Zatwierdza Statut Szkoły i plan pracy.
* Zatwierdza regulaminy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Wewnątrzszkolnego Systemu Wychowania.
* Realizuje podstawę programową.
* Uchwala i opiniuje szkolny zestaw programów naucznia i podręczników.
* Zatwierdza oceny uczniów.
* Podejmuje i zatwierdza uchwały.
* Ustala program rozwoju szkoły.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Kierownictwo i Pracownicy Szkoły

* Dyrektor Szkoły mgr Aleksander Panek.
* v-ce Dyrektor Szkoły mgr Edyta Wójcik
* Kompetencje dyektora i v-ce dyrektora Szkoły określa Karta Nauczyciela.
* Kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Ucznoiwskiego zawarte są w Statucie Szkoły Rozdział III .


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Majątek Szkoły

* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej prowadzi gospodarke finansowa na zasadach jednostki budżetowej, rozliczajacej sie z budzetem miasta Katowice.
* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.
* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Rejestr, Ewidencje i Archiwa Szkoły

* Księga inwentarzowa.
* Rejestr pracowników.
* Ewidencja akt osobowych pracowników.
* Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
* Księga zastępstw.
* Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
* Księga uczniów.
* Księga druków ścisłego zarachowania.
* Ewidencja dokumentacji szkolnej.
* Rejestr utraconych legitymacji szkolnych i pracowniczych.
* Rejestr korespondencji.
* Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
* Archiwum dokumentacji szkoły.*Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

* Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
* Korespondencję można kierować również drogą pocztową lub elektroniczną.
* Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
* Godziny urzędowania sekretariatu:730 - 1530.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 18.09.2014: Marcin Szkutnik]

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54
IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Dokumenty

Regulamin zapomóg zdrowotnych


Oświadczenie o wysokości dochodu - załącznik do zapomogi zdrowotnej


Podanie o zapomogę zdrowotną z art.72
Karty Nauczyciela


Regulamin świadczeń socjalnychZałącznik 1
Wniosek o dofinansowanie do świadczenia socjalnego wraz z oświadczeniem


Załącznik 2
Wysokość dopłat do różnych form wypoczynku dla uprawnionych oraz dzieci i młodzieży osób uprawnionych


Załącznik 3
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej


Załącznik 4
Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej


Załącznik 5
Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe
Statut szkołyedukacja wczesnoszkolna


chemia


informatyka - szkoła podstawowa


informatyka - gimnazjum


matematyka - szkoła podstawowa - klasa 4


matematyka - szkoła podstawowa - klasa 7


matematyka - gimnazjum - klasa 2


matematyka - gimnazjum - klasa 3


geografia


fizyka


biologia - szkoła podstawowa


biologia - gimnazjum


technika - gimnazjum


technika - gimnazjum


język angielski - szkoła podstawowa - klasa 1


język angielski - szkoła podstawowa


język angielski - gimnazjum


język niemiecki


język polski


historia


wiedza o społeczeństwie


muzyka


plastyka


zajęcia artystyczne - plastyczne


religia


wychowanie fizyczne


edukacja dla bezpieczeństwa


zajęcia artystyczne - tańce[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Kontrole zewnętrzne

Lp. data kontroli / opis czego dotyczyła kontrola
1 03.07.2013 - Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - brak uwag.
2 17.03.2014 - ocena realizacji programu "Trzymaj formę" - brak uwag.
3 03.07.2014 - Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - brak uwag.
4 10.12.2014 - Ocena pracy Dyrektora.
5 15.12.2014 - Ocena pracy Dyrektora.
6 12.01.2015 - Ocena stanu sanitarnego dotyczy stołówki szkolnej - brak uwag.
7 11.02.2015 - Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - brak uwag.
8 17.02.2015 - Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć, oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostepnej - brak uwag.
9 09.04.2015 - Skuteczność nadzoru oraz procedur postępowania przy realizowaniu remontów w jednostkach oświatowych miasta Katowice- brak uwag.
10 08.05.2015 - Ocena stanu sanitarnego. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach. Kontrola w związku z trwającą na terenie miasta Katowice akcją odszczurzania - brak uwag.
11 03.09.2015 - Przygotowanie szkoły do roku szkolnego 2015/2016. Kontrola dokumentacji i obiektu szkoły - brak uwag.
12 16.11.2015 - Kontrola sprawdzająca zalecenia decyzji PPIS z dnia 19.05.2015. pkt 1 wykonano.
13 15.02.2016 - Kontrola akcji "Zima w mieście" - brak uwag.
14 22.03.2016 - Ocena realizacji programu Smaki życia czyli debata o dopalaczach - brak uwag.
15 05.07.2016 - Formy wypoczynku letniego uczniów. Frekwencja - brak uwag.
16 26.09.2016 - Kontrola wykonania remontu na klatkach schodowych oraz pierwszym piętrze - brak uwag.
17 20.10.2016 - Kontrola prowadzenia danych stanowiących podstawę naliczania subwencji ośmioletniej za lata 2013-2014 - brak uwag.
18 03.11.2016 - Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli frekwencji uczniów oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej - brak uwag.
19 14.11.2016 - Audyt oprogramowania Microsoft "Szkoła w chmurze" - brak uwag.
20 15.12.2016 - Kontrola gospodarki kasowej - brak uwag.
21 05.01.2017 - Ocena stanu sanitarno - higienicznego pomieszczeń kuchennych - brak uwag.
22 15.02.2017 - Rozmowa na temat przekształcenia Gimnazjum nr 16 w szkołę podstawową - brak uwag.
23 13.03.2017 - Ocena realizacji programu "Smak życia czyli debata o dopalaczach" - brak uwag.
24 16.03.2017 - Kontrola płacowa w zakresie prawidłowości, organziacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej - brak uwag.
25 21.04.2017 - Obserwacja przebiegu egzaminu gimnazjalnego w części z języka obcego nowożytnego - brak uwag.
26 21.09.2017 - Przeprowadzono OPPS stanu sanitarnego szkoły - brak uwag.
27 07.11.2017 - Obserwacja konkursu przedmiotowego z matematyki - brak uwag.
28 12.12.2017 - Kontrola interwencyjna pomieszczeń stołówki - brak uwag.
29 15.12.2017 - Kontrola organizacji pracy szkoły - brak uwag.
30 03.01.2018 - Kontrola stwierdzająca stan przygotowania obiektu do rozpoczęcia działalności - brak uwag.
31 13.02.2018 - Audyt dotyczący orzeczeń o kształceniu specjalnym (wpływ do jednostki) - brak uwag.
32 10.05.2018 - kontrola interwencyjna PSSE Katowice- brak uwag.
33 25.09.2018 - Kontrola sprawdzająca - W szkole przeprowadzana termomodernizacja


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 08.10.2018 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 08.10.2018: Marcin Szkutnik]

Redakcja BIP

Osoba odpowiedzialna za redakcję BIP w Szkole Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach


mgr Marcin Szkutnik

ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698


sekretariat_sp54@wp.eu


Osoba nadzorująca i przygotowująca materiały do umieszczenia na BIP:


mgr Aleksander Panek

ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698


sekretariat_sp54@wp.eu


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 27.09.2017: Marcin Szkutnik]

Wolne stanowiska pracy

Lp. wolne miejsce pracy na stanowisku
1 Samodzielny referent

>>>>szczegóły<<<<

09 luty 2018

Lista Kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Magdalena Dziedzic
Katowice.


12 luty 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach informuje, że podczas naboru na stanowisko samodzielnego referenta SP 54, wymagane dokumenty niezbędne do podjęcia pracy na w/w stanowisku złożyła Pani Magdalena Dziedzic z Katowic. Po rozmowie kwalifikacyjnej została wybrana i od lutego 2018 podjęła pracę jako samodzielny referent Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 12.02.2018 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 12.02.2018: Marcin Szkutnik]

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej nr 54 im Marii Konopnickiej Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

Zasób w podsystemie bezpieczeństwa: /Gimnazjum16Katowice/skrytka
- wygasa po zakończeniu roku szkolnego 2018-2019

Zasób w podsystemie bezpieczeństwa: /SP54Katowice/skrytka


"Elektroniczna Skrzynka Podawcza"


Jak zacząć?
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba zacząć od założenia Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrzynki kontaktowej): Rejestracja.


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


Akceptowane Formaty
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu. Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach:
doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 06.11.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 06.11.2017: Marcin Szkutnik]

Rejestr zmian

 • 18.09.2014
  dodanie podstawy prawnej BIP,
  przeprowadzenie zmian wizualnych BIP,
  dodanie menu przedmiotowego,
  dodanie redakcji oraz danych kontaktowych redakcji BIP,
  wprowadzenie rejestru zmian,
  wprowadzenie informacji kto i kiedy umieszcza dane na stronie BIP,
  wprowadzenie instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP,
  dodanie informacji dla kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
  ujednolicenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
  dodanie informacji z przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w jednostce,
 • 24.09.2014
  dodanie Godła Polski w prawym menu
 • 12.10.2014
  dodanie linku do strony BIP znajdującej się na stronie UM Katowice,
  dodanie linku do strony BIP znajdującej się na stronie bip.gov.pl,
 • 26.02.2015
  dodanie zakładki na BIP "Elektroniczna Skrzynka Podawcza",
  dodanie linku do strony ePUAP,
 • 02.03.2015
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 17.06.2015
  Zredagowanie treści poprzez dodanie adresu skrytki: "Elektroniczna Skrzynka Podawcza"
 • 07.09.2015
  Zredagowanie treści poprzez rozdzielenie PZO z plastyki i zajęć artystycznych - plastycznych
 • 09.09.2015
  Zredagowanie treści poprzez dodanie "Oświadczenie o wysokości dochodu - załącznik do zapomogi zdrowotnej"
 • 10.09.2015
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 01.03.2016
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 22.03.2016
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 05.07.2016
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 10.01.2017
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 24.05.2017
  Dodanie do "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" wykazu książek do zubytkowania
 • 30.05.2017
  Dodanie do "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" sprzętu elektronicznego
 • 08.06.2017
  Usunięcie z "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" wykazu książek do zubytkowania
 • 14.06.2017
  Usunięcie z "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" sprzętu elektronicznego
 • 23.06.2017
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 27.09.2017
  aktualizacja wykazu PZO z przedmiotów, zmiana nr NIP i REGON, zmiana nazwy szkoły, zmiana adresu mailowego szkoły
 • 28.09.2017
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 06.11.2017
  dodanie EPUAP szkoły podstawowej
 • 25.01.2018
  dodanie wolnego stanowiska pracy - samodzielny referent
 • 12.02.2018
  ogłoszenie wyników naboru na stanowisko "samodzielny referent"
 • 12.02.2018
  umieszczenie linku do strony szkoły na stronie www.bip.gov.pl
 • 14.02.2018
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 08.10.2018
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 08.10.2018 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 08.10.2018: Marcin Szkutnik]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone