STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
Menu przedmiotowe

[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 28.08.2020 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 28.08.2020: Elżbieta Zdankiewicz]

Podstawa prawna BIP

* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej jest jednostką prowadzoną przez Miasto Katowice.
* Organem nadzorującym jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
* Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991r.
o Systemie Oświaty) i Kartę Nauczyciela.
* Szkoła posiada Statut Szkoły - dostępny w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 28.08.2020 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 28.08.2020: Elżbieta Zdankiewicz]

Inspektor Ochrony Danych

Pani AGATA GABŁOŃSKA została powołana na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

a.gablonska@cuw.katowice.pl

tel. 32-606-13-23


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 28.08.2020 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 28.08.2020: Elżbieta Zdankiewicz]

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Marii Konopnickiej

ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)256-06-98


NIP: 954-278-11-22
Regon: 368021586

adres mailowy szkoły
sekretariat_sp54@wp.eu

adres www szkoły
http://www.sp54.katowice.pl/

adres www szkolnej strony BIP
http://www.sp54.katowice.pl/podstrony/bip.html


adres www szkolnej strony BIP na UM Katowice
http://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/JednostkiOrganizacyjne/Jednostki_det.aspx?idr=6219&menu=631


adres www szkolnej strony BIP na bip.gov.pl
https://www.bip.gov.pl/subjects/38368,Szko%C5%82a+Podstawowa+nr+54+im.+Marii+Konopnickiej.html8


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 28.08.2020 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 28.08.2020: Elżbieta Zdankiewicz]

Status prawny

* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej jest jednostką prowadzoną przez Miasto Katowice.
* Organem nadzorującym jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
* Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991r.
o Systemie Oświaty) i Kartę Nauczyciela.
* Szkoła posiada Statut Szkoły - dostępny w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 28.08.2020 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 28.08.2020: Elżbieta Zdankiewicz]

Organy szkoły

* Dyrektor Szkoły.
* Rada Pedagogiczna.
* Rada Rodziców.
* Samorząd Uczniowski.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 09.03.2021: Elżbieta Zdankiewicz]

Struktura Własnościowa

Szkoła jest jednostką samorządu terytorialnego, jest własnością gminy Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 09.03.2021: Elżbieta Zdankiewicz]

Przedmiot Działania i Kompetencje

* Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
* Zatwierdza Statut Szkoły i plan pracy.
* Zatwierdza regulaminy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Wewnątrzszkolnego Systemu Wychowania.
* Realizuje podstawę programową.
* Uchwala i opiniuje szkolny zestaw programów naucznia i podręczników.
* Zatwierdza oceny uczniów.
* Podejmuje i zatwierdza uchwały.
* Ustala program rozwoju szkoły.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 09.03.2021: Elżbieta Zdankiewicz]

Kierownictwo i Pracownicy Szkoły

* Dyrektor Szkoły mgr Aleksander Panek.
* v-ce Dyrektor Szkoły mgr Edyta Wójcik
* Kompetencje dyektora i v-ce dyrektora Szkoły określa Karta Nauczyciela.
* Kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Ucznoiwskiego zawarte są w Statucie Szkoły Rozdział III .


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 27.09.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 09.03.2021: Elżbieta Zdankiewicz]

Majątek Szkoły

* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej prowadzi gospodarke finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczajacej sie z budżetem Miasta Katowice.
* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Miasta Katowice.
* Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet Miasta Katowice.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 28.08.2020 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 28.08.2020: Elżbieta Zdankiewicz]

Rejestr, Ewidencje i Archiwa Szkoły

* Księga inwentarzowa.
* Rejestr pracowników.
* Ewidencja akt osobowych pracowników.
* Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
* Księga zastępstw.
* Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
* Księga uczniów.
* Księga druków ścisłego zarachowania.
* Ewidencja dokumentacji szkolnej.
* Rejestr utraconych legitymacji szkolnych i pracowniczych.
* Rejestr korespondencji.
* Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
* Archiwum dokumentacji szkoły.*Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 09.03.2021: Elżbieta Zdankiewicz]

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

* Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
* Korespondencję można kierować również drogą pocztową lub elektroniczną.
* Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
* Godziny urzędowania sekretariatu:730 - 1530.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 18.09.2014 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 09.03.2021: Elżbieta Zdankiewicz]

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54
IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH
Lp. Nazwa przedmiotu Ilość Uwagi/stan techniczny cena
------ ------ ------ ------ ------


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 25.06.2019: Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 09.03.2021: Elżbieta Zdankiewicz]

Dokumenty

Regulamin zapomóg zdrowotnych


Oświadczenie o wysokości dochodu - załącznik do zapomogi zdrowotnej


Podanie o zapomogę zdrowotną z art.72
Karty Nauczyciela


Regulamin świadczeń socjalnychZałącznik 1
Wniosek o dofinansowanie do świadczenia socjalnego wraz z oświadczeniem


Załącznik 2
Wysokość dopłat do różnych form wypoczynku dla uprawnionych oraz dzieci i młodzieży osób uprawnionych


Załącznik 3
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej


Załącznik 4
Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej


Załącznik 5
Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe
Statut


edukacja wczesnoszkolna


chemia


informatyka - szkoła podstawowa


matematyka - szkoła podstawowa - klasa 4


matematyka - szkoła podstawowa - klasa 7


geografia


fizyka


biologia - szkoła podstawowa


technika


język angielski - szkoła podstawowa - klasa 1


język angielski - szkoła podstawowa


język niemiecki


język polski


historia


wiedza o społeczeństwie


muzyka


plastyka


zajęcia artystyczne - plastyczne


religia


wychowanie fizyczne


edukacja dla bezpieczeństwa


zajęcia artystyczne - tańce[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 28.08.2020 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 28.08.2020: Elżbieta Zdankiewicz]

Kontrole zewnętrzne

Lp. data kontroli / opis czego dotyczyła kontrola
1 03.07.2013 - Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - brak uwag.
2 17.03.2014 - ocena realizacji programu "Trzymaj formę" - brak uwag.
3 03.07.2014 - Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - brak uwag.
4 10.12.2014 - Ocena pracy Dyrektora.
5 15.12.2014 - Ocena pracy Dyrektora.
6 12.01.2015 - Ocena stanu sanitarnego dotyczy stołówki szkolnej - brak uwag.
7 11.02.2015 - Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - brak uwag.
8 17.02.2015 - Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć, oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostepnej - brak uwag.
9 09.04.2015 - Skuteczność nadzoru oraz procedur postępowania przy realizowaniu remontów w jednostkach oświatowych miasta Katowice- brak uwag.
10 08.05.2015 - Ocena stanu sanitarnego. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach. Kontrola w związku z trwającą na terenie miasta Katowice akcją odszczurzania - brak uwag.
11 03.09.2015 - Przygotowanie szkoły do roku szkolnego 2015/2016. Kontrola dokumentacji i obiektu szkoły - brak uwag.
12 16.11.2015 - Kontrola sprawdzająca zalecenia decyzji PPIS z dnia 19.05.2015. pkt 1 wykonano.
13 15.02.2016 - Kontrola akcji "Zima w mieście" - brak uwag.
14 22.03.2016 - Ocena realizacji programu Smaki życia czyli debata o dopalaczach - brak uwag.
15 05.07.2016 - Formy wypoczynku letniego uczniów. Frekwencja - brak uwag.
16 26.09.2016 - Kontrola wykonania remontu na klatkach schodowych oraz pierwszym piętrze - brak uwag.
17 20.10.2016 - Kontrola prowadzenia danych stanowiących podstawę naliczania subwencji ośmioletniej za lata 2013-2014 - brak uwag.
18 03.11.2016 - Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli frekwencji uczniów oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej - brak uwag.
19 14.11.2016 - Audyt oprogramowania Microsoft "Szkoła w chmurze" - brak uwag.
20 15.12.2016 - Kontrola gospodarki kasowej - brak uwag.
21 05.01.2017 - Ocena stanu sanitarno - higienicznego pomieszczeń kuchennych - brak uwag.
22 15.02.2017 - Rozmowa na temat przekształcenia Gimnazjum nr 16 w szkołę podstawową - brak uwag.
23 13.03.2017 - Ocena realizacji programu "Smak życia czyli debata o dopalaczach" - brak uwag.
24 16.03.2017 - Kontrola płacowa w zakresie prawidłowości, organziacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej - brak uwag.
25 21.04.2017 - Obserwacja przebiegu egzaminu gimnazjalnego w części z języka obcego nowożytnego - brak uwag.
26 21.09.2017 - Przeprowadzono OPPS stanu sanitarnego szkoły - brak uwag.
27 07.11.2017 - Obserwacja konkursu przedmiotowego z matematyki - brak uwag.
28 12.12.2017 - Kontrola interwencyjna pomieszczeń stołówki - brak uwag.
29 15.12.2017 - Kontrola organizacji pracy szkoły - brak uwag.
30 03.01.2018 - Kontrola stwierdzająca stan przygotowania obiektu do rozpoczęcia działalności - brak uwag.
31 13.02.2018 - Audyt dotyczący orzeczeń o kształceniu specjalnym (wpływ do jednostki) - brak uwag.
32 10.05.2018 - kontrola interwencyjna PSSE Katowice- brak uwag.
33 25.09.2018 - Kontrola sprawdzająca - W szkole przeprowadzana termomodernizacja
34 09.10.2018 - Kontrola ZUS o/Chorzów - brak uwag.
35 10.01.2019 - Ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych.
36 05.02.2019 - Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego
37 17.07.2019 - Kontrola sprawdzająca PSSE Katowice.
38 07.11.2019 - Kontrola warzyw z "Programu dla Szkół"
39 17.02.2020 - Ocena pracy Dyrektora
40 02.03.2020 - Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora
41 22.02.2021 - Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
42 10.09.2021 - 23.09.2021 - Przestrzeganie przepisów prawa pracy
43 25.02.2022 - Kontrola PSSE Katowice


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 09.03.2022 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 09.03.2022: Elżbieta Zdankiewicz]

Redakcja BIP

Osoba odpowiedzialna za redakcję BIP w Szkole Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach


Elżbieta Zdankiewicz

ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698


sekretariat_sp54@wp.eu


Osoba nadzorująca i przygotowująca materiały do umieszczenia na BIP:


mgr Aleksander Panek

ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698


sekretariat_sp54@wp.eu


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 28.08.2020 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 28.08.2020: Elżbieta Zdankiewicz]

Wolne stanowiska pracy

Lp. wolne miejsce pracy na stanowisku
1 Brak ofert


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 28.08.2020 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 28.08.2020: Elżbieta Zdankiewicz]

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej nr 54 im Marii Konopnickiej Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

Zasób w podsystemie bezpieczeństwa: /Gimnazjum16Katowice/skrytka
- wygasa po zakończeniu roku szkolnego 2018-2019

Zasób w podsystemie bezpieczeństwa: /SP54Katowice/skrytka


"Elektroniczna Skrzynka Podawcza"


Jak zacząć?
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba zacząć od założenia Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrzynki kontaktowej): Rejestracja.


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


Akceptowane Formaty
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu. Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach:
doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 06.11.2017 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 09.03.2021: Elżbieta Zdankiewicz]

Dostęp do informacji

NOTA DOTYCZĄCA INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, można uzyskać na ustny lub pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u Dyrektora Przedszkola.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, czyli niezależnie działający serwis internetowy składający się z systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej było i jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Ustawie muszą się podporządkować władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Wspomniana ustawa nakazuje organom władzy państwowej i innym podmiotom udostępniać każdą informację o sprawach publicznych.
OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wyjątek stanowią informacje podlegające ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny. Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

-ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
-udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
-wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1243 z późn. zm.)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Ogólny opis

Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej cześć niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują tę informacje w celu ponownego wykorzystywania. Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego została wytworzona. Prawo ponownego wykorzystywania przysługuje każdemu przez:

* przekazanie na wniosek lub w innych trybach,
* udostępnienie przez systemy informatyczny, Biuletyn Informacji Publicznej.

Wniosek składamy, gdy informacja sektora publicznego:

* nie została udostępniona w systemach teleinformatycznych,
* będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
* została udostępniona w sposób inny niż określony w ppkt b i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
* została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Obowiązuje generalna reguła udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Jednakże w niektórych przypadkach realizacja wniosku wymaga nałożenia warunków lub ustalenia ewentualnych opłat w formie oferty.
Informacje sektora publicznego zamieszczone w BIP Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach są udostępnianie na cele ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie.
W przypadku udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek ewentualne warunki lub wysokość opłat będą określane indywidualnie i przekazane wnioskodawcy w formie oferty.
Szkołą Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę (np. danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, prawa prywatności) jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej.
Wymagane dokumenty

Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, powinien zawierać co najmniej:

* nazwę podmiotu zobowiązanego,
* informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
* wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
* wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
* wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej także formatu danych,
* wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego,
* wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, nie dłuższym niż 12 miesięcy (gdy wniosek, dotyczy informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym).

- Wypełniony formularz wniosku
- Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
Przesłać pocztą elektroniczną na adres urzędu.
Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2.W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

UWAGA

Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie wymaga uwierzytelnienia go podpisem elektronicznym, jednak podpis elektroniczny konieczny jest do potwierdzenia UPO w celu odebrania odpowiedzi wysłanej przez urząd poprzez platformę PeUP.

Przesyłając wniosek pocztą tradycyjną należy go wysłać na adres:

1. Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice

w godzinach pracy sekretariatu tj.:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

2. Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_sp54@wp.eu (pisma skierowane na wskazany adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia).

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Poniżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną:

1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka – Edytuj dokument).
2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka – Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka – Wyślij dokument).

Opłaty

Opłatę można nałożyć, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Przy ustalaniu opłat uwzględnia się:

* koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie,
* inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków, które mogą mieć wpływ na w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji,
* koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku (dotyczy tylko ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym).

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Na żądanie wnioskodawcy wskazuje się sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

W przypadku wystąpienia ewentualnych opłat, po przyjęciu oferty określoną w niej kwotę należy wpłacić sekretariacie szkoły:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

1. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia tego wniosku.
2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
3. Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.
* Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej. * Ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje. * Określenie odrębnych warunków ponownego wykorzystywania informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych, do których przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, np.: obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
4.Oferta:
* Podmiot zobowiązany przedstawia ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej nałożonych w związku z wnioskiem wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów.
* Wnioskodawca po otrzymaniu oferty może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.

Uwaga! Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

1. Sposoby rozpatrzenia wniosku:
* bezwarunkowe i bezpłatne przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania,
* poinformowanie o braku warunków czy opłat w przypadku posiadania przez wnioskodawcę informacji sektora publicznego,
* poinformowanie, że wytworzenie żądanych informacji nie należy do zakresu zadań publicznych podmiotu,
* przedstawienie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania, czy wysokość opłat,
* odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w formie decyzji administracyjnej gdy:
- dostęp do informacji sektora publicznego został ustawowo ograniczony lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim,
- opracowywanie, a w szczególności przetworzenie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
- Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
- Drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną.
- Poprzez pocztę tradycyjną.
- Osobiście w siedzibie szkoły.
3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z szkołą osobiście.
Telefonicznie: (0-32)2560698
Za pomocą emaila: sekretariat_sp54@wp.eu


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 28.06.2019 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 09.03.2021: Elżbieta Zdankiewicz]

Rejestr zmian

 • 18.09.2014
  dodanie podstawy prawnej BIP,
  przeprowadzenie zmian wizualnych BIP,
  dodanie menu przedmiotowego,
  dodanie redakcji oraz danych kontaktowych redakcji BIP,
  wprowadzenie rejestru zmian,
  wprowadzenie informacji kto i kiedy umieszcza dane na stronie BIP,
  wprowadzenie instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP,
  dodanie informacji dla kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,
  ujednolicenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
  dodanie informacji z przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w jednostce,
 • 24.09.2014
  dodanie Godła Polski w prawym menu
 • 12.10.2014
  dodanie linku do strony BIP znajdującej się na stronie UM Katowice,
  dodanie linku do strony BIP znajdującej się na stronie bip.gov.pl,
 • 26.02.2015
  dodanie zakładki na BIP "Elektroniczna Skrzynka Podawcza",
  dodanie linku do strony ePUAP,
 • 02.03.2015
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 17.06.2015
  Zredagowanie treści poprzez dodanie adresu skrytki: "Elektroniczna Skrzynka Podawcza"
 • 07.09.2015
  Zredagowanie treści poprzez rozdzielenie PZO z plastyki i zajęć artystycznych - plastycznych
 • 09.09.2015
  Zredagowanie treści poprzez dodanie "Oświadczenie o wysokości dochodu - załącznik do zapomogi zdrowotnej"
 • 10.09.2015
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 01.03.2016
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 22.03.2016
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 05.07.2016
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 10.01.2017
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 24.05.2017
  Dodanie do "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" wykazu książek do zubytkowania
 • 30.05.2017
  Dodanie do "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" sprzętu elektronicznego
 • 08.06.2017
  Usunięcie z "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" wykazu książek do zubytkowania
 • 14.06.2017
  Usunięcie z "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" sprzętu elektronicznego
 • 23.06.2017
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 27.09.2017
  aktualizacja wykazu PZO z przedmiotów, zmiana nr NIP i REGON, zmiana nazwy szkoły, zmiana adresu mailowego szkoły
 • 28.09.2017
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 06.11.2017
  dodanie EPUAP szkoły podstawowej
 • 25.01.2018
  dodanie wolnego stanowiska pracy - samodzielny referent
 • 12.02.2018
  ogłoszenie wyników naboru na stanowisko "samodzielny referent"
 • 12.02.2018
  umieszczenie linku do strony szkoły na stronie www.bip.gov.pl
 • 14.02.2018
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 08.10.2018
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 10.01.2019
  Dodanie Inspektora Ochrony Danych
 • 07.03.2019
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 03.06.2019
  Dodanie do "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" sprzętu elektronicznego
 • 10.06.2019
  Dodanie do "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" sprzętu elektronicznego i elektrycznego
 • 18.06.2019
  Usunięcie z "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" sprzętu elektronicznego
 • 25.06.2019
  Usunięcie z "Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego" sprzętu elektronicznego i elektrycznego
 • 25.06.2019
  Dodanie zakładki "Dostęp do informacji"
 • 28.06.2019
  Dodanie informacji "Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego"
 • 28.06.2019
  Zmiana Redaktora BIP
 • 27.09.2021
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole
 • 09.03.2022
  aktualizacja wykazu kontroli odbytych w szkole


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 09.03.2022 : Aleksander Panek
Udostępnienie informacji 09.03.2022 : Elżbieta Zdankiewicz]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone