Kontakt


Gimnazjum nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698

sekretariat_gim16@wp.pl  

....................................


- BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
BIP

STRONA SZKOŁY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
HARMONOGRAM
IDEA I CELE
KALEJDOSKOP
NASZE INICJATYWY
OSIĄGNIĘCIA
REALIZATORZY
 
Idea i cele programu

IDEA PROGRAMU

Środowiskowy Program Profilaktyczny „WŁĄCZ BEZPIECZNIKI !” jest inicjatywą podjętą przez naszą szkołę w związku z zainicjowaną w 2000 r. akcją tworzenia tego typu programów na terenie miasta Katowice. Jego nazwa wskazuje na uruchamianie różnego typu zajęć i inicjatyw sprzyjających atrakcyjnemu, pożytecznemu i właśnie bezpiecznemu spędzaniu czasu wolnego przez naszych uczniów. Zgodnie z założeniami, powyższy program jest adresowany przede wszystkim do uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, a także osób wykazujących różnorodne problemy w zachowaniu i funkcjonowaniu (problemy wychowawcze, zdrowotne, dydaktyczne, emocjonalne, adaptacyjne). Część uczestników zakwalifikowanych do programu stanowią jednak również uczniowie nie przejawiający w/w trudności, będący tzw. "pozytywnymi modelami", kształtującymi pożądane postawy i zachowania pozostałych rówieśników.


CELE PROGRAMU :
a) zorganizowanie bezpiecznych i atrakcyjnych dla uczniów form spędzania czasu wolnego , alternatywnych wobec zachowań ryzykownych;
b) inicjowanie sytuacji, zadań i form aktywności umożliwiających uczniom odreagowywanie negatywnych napięć i emocji oraz zaspokajanie podstawowym potrzeb psychologicznych i społecznych;
c) integracja uczniów w obrębie społeczności szkolnej i ze środowiskiem lokalnym;
d) rozwijanie zainteresowań, umiejętności i zdolności uczniów;
e) kształtowanie postaw aktywności, samodzielności oraz wykazywania inicjatywy w działaniu ;
f) rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i działania;
g) kształtowanie zachowań i postaw prospołecznych (koleżeństwo, tolerancja, umiejętność podporządkowania się określonym regułom i normom współżycia społecznego, wrażliwość na trudną sytuację życiową innych ludzi ) ;
h) uczenie się ważnych umiejętności społecznych (współpraca i współdziałanie w grupie, komunikacja interpersonalna) .


Oprócz aspektu profilaktycznego, realizacja powyższego programu stanowi zarazem jeden z elementów promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym, a także pozwala zaprezentować uczniom szkołę z innej - niż tylko edukacyjna – strony , a mianowicie jako miejsce, w którym mogą również odreagować napięcia i emocje spowodowane sytuacją domową czy szkolną, rozwijać swoje pasje i zainteresowania - niekoniecznie związane z nauką, a także miejsce bezpiecznej i dobrej zabawy

[ K. Kwaśna ]
 
MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłóW.


Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach


Ostatnia aktualizacja :

Dzisiaj jest: